ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי -->
תנאי שימוש


  תנאי שימוש

תנאי שימוש

בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן -"השירות") ניתן על-ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) (להלן - "המכון") ועל-ידי תכנית אוונס באוניברסיטת תל אביב (להלן- "תכנית אוונס"), והוא ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים נוספים שעשויים להופיע באתר והמכון ותכנית אוונס יהיו רשאים להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).


זכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של המכון ושל תכנית אוונס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ו/או לעשות בו שימוש כלשהו בלא קבלת הסכמת המכון ותכנית אוונס לכך, בכתב ומראש, למעט שימוש הוגן כהגדרתו בחוק, שאינו למטרת רווח ו/או למטרה מסחרית אחרת, ושבמסגרתו יינתן למכון ולתכנית אוונס קרדיט כמקובל.

סימני המסחר באתר הינם קניינו של המכון ושל תכנית אוונס בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

פניות בנוגע לפרויקט מדד השלום
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות למדד השלום ניתן לפנות ישירות לדואר אלקטרוני, בכתובת: peaceindex@idi.org.il

אחריות

השירות מוצע לציבור הרחב "כמות שהוא - "As Is".
המכון ותכנית אוונס לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישאו המכון ותכנית אוונס באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. המכון ותכנית אוונס לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.

המכון ותכנית אוונס לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
לעניין סעיף זה, "המכון" ו- "תכנית אוונס" משמע, לרבות עובדיהם ונציגיהם.


קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למכון ולתכנית אוונס (להלן - "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המכון ותכנית אוונס לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למכון ולתכנית אוונס כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המכון ותכנית אוונס אחראים לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המכון ותכנית אוונס לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שינויים באתר
למכון ולתכנית אוונס עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש.
המכון ותכנית אוונס עשויים לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם.
לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.

פרסומים רשמיים של המכון והאוניברסיטה
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של המכון ושל תכנית אוונס, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

שונות
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
אזהרה: המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

ייתכן כי חלק מהמידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. המכון ותכנית אוונס אינם אחראיים למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמו. המכון ותכנית אוונס לא יישאו כלל באחריות למידע, מודעות ו/או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים - ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע שכזה.
השימוש באתר מותנה בהסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, המשתמש יראה כמי שהסכים לכל התנאים כאמור והתחייב לפעול לפיהם.

קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי תקנון זה.

חיפוש ממוקד
הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות