ראשי מדד השלום - ארכיון תרשימים קישורים ניוזלטר- ארכיון צרו קשר ENGLISH
ראשי --> -->
דצמבר
מדד השלום לחודש
דצמבר
 שנת 
2013
תאריכי סקר: 30/12/2013 - 31/12/2013    |    תאריך פרסום: 07/01/2014

ניווט מהיר בדף

טור המדד
מדד השלום החודש התמקד בשני נושאים עיקריים הקשורים זה בזה: יוזמת השלום האמריקנית ויחסי ישראל-פלסטינים.

מחויבות ארה"ב להשגת הסכם – רוב ניכר (59%) בציבור היהודי מאמין שארה"ב מחויבת להביא לחתימה על הסכם שלום שיעור הסבורים כך בציבור הערבי הוא גבוה עוד יותר – 72%. פילוח של תשובות המדגם היהודי לפי הגדרה עצמית של המרואיינים על פני הרצף ימין-שמאל מדיני מעלה כי אמנם בכל המחנות יש רוב המאמין כי ארה"ב מחויבת להשגת הסכם, אבל רוב זה קטן יותר בימין (52%) מאשר בימין המתון ובמרכז (60%), בשמאל המתון (71%) ובשמאל (75%).

מחויבות ארה"ב לבטחונה של ישראל - רוב גדול עוד יותר בציבור היהודי (63.5%) מאמינים שארה"ב, ובראש ובראשונה שר החוץ שלה ג'ון קרי, מחויבים לשמירה על בטחונה של ישראל במסגרת המשא ומתן עם הפלסטינים. הרוב בציבור הערבי הסבור שארה"ב מחויבת לבטחון ישראל במסגרת המשא ומתן עם הפלסטינים גדול עוד יותר מאשר בציבור היהודי – 78%. פילוח של תשובות המרואיינים היהודים לפי אותו רצף ימין-שמאל מעלה כי בימין לגווניו שיעור הרואים מחויבות כזו מגיע לכ- 60%, במרכז לכשני שלישים ובשמאל לגוניו הוא מעפיל לכדי כ 85%.

הערכת המשמעות של לחץ חיצוני לחתימת הסכם - שאלנו: "יש הטוענים כי הדרך היחידה להביא את שני הצדדים, ישראל והפלסטינים, לחתום על הסכם, היא אם יופעל עליהם לחץ חיצוני חזק, ובראש ובראשונה של ארצות הברית, אחרת בעצמם הם לעולם לא יגיעו להסכמות. האם אתה מקבל או לא מקבל את הטענה הזו"? מתברר שהציבור היהודי נחלק לשני מחנות שווים כמעט בגודלם, כאשר 49.5% מקבלים את הטענה שרק לחץ חיצוני יביא להסכם ואילו 49% אינם מקבלים אותה. פילוח התשובות כאן לפי המיקום העצמי של המשיבים על רצף ימין-משאל מעלה הבדלים עמוקים: בימין הרוב (כ 60%) אינם מקבלים טענה זו, המרכז מפוצל שווה בשווה בין שתי התפיסות, ואילו בשמאל לגוניו יש רוב גדול – כ 75% - המקבל את הטענה שבלי לחץ חיצוני הצדדים לא יגיעו להסכם. שיעור המקבלים טענה זו בציבור הערבי הוא גבוה מאוד – 77%.

תמיכה בהפעלת לחץ אמריקני - אשר לעמדות כלפי הפעלת לחץ מצד ארה"ב על שני הצדדים, הרי שהרוב בציבור היהודי מתנגדים לכך 53% ואילו 43% תומכים. פילוח של התשובות לפי מיקום עצמי על הרצף ימין-שמאל מעלה כצפוי שיש רוב בימין (69%) ובימין המתון (64.5%) המתנגדים ללחץ כזה, המרכז חצוי, ואילו בשמאל המתון ובשמאל התמיכה בהפעלת לחץ כזה היא גבוהה – כ 73%. בקרב הערבים, שלא במפתיע, יש רוב (79%) התומכים בהפעלת לחץ אמריקני כדי לקדם את השגת ההסכם.

עמידות ממשלת ישראל ללחץ חיצוני - גם בעניין זה הציבור היהודי חצוי: 48% מעריכים שהממשלה תוכל לעמוד בלחץ ו 47% שלא תוכל. פילוח לפי מיקום עצמי על הרצף ימין-שמאל מעלה הבדלים קטנים ולא שיטתיים בין המחנות הפוליטיים השונים. הציבור הערבי מייחס לממשלת נתניהו עמידות גבוהה יותר – כ-65% מעריכים כי היא תוכל לעמוד בלחץ אמריקני אם הוא יופעל עליה.

הסכם שלום אזורי – נוכח האבחנה של גורמים מסוימים בישראל כי הסיכוי להגיע לשלום דו-צדדי עם הפלסטינים בלבד הוא נמוך ולפיכך יש לעבור למהלך אזורי, שאלנו: " יש הטוענים כי אין סיכוי להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים, ולכן המשא ומתן צריך להיות איזורי, כלומר יש להכניס לדיונים בתפקיד פעיל גם את מדינות ערב, למשל, סעודיה, מדינות המפרץ ועוד. האם אתה מקבל או לא מקבל את הטענה כי המשא ומתן צריך להיות איזורי ולא רק דו-צדדי?" מתברר כי הציבור היהודי מעדיף הרבה פחות גם את האפשרות האיזורית: רק 36% תומכים בשילוב מדינות האזור במשא ומתן שעה שהרוב (58%) מתנגדים להרחבה זו. פילוח לפי מיקום עצמי על הרצף ימין-שמאל מראה כי רק בשמאל המתון יש רוב קטן (52%) התומך בגישה האיזורית, שעה שבכל שאר המחנות, ובכלל זה השמאל "העמוק" הרוב מתנגדים לכך. בציבור הערבי רוב מסוים (57%) תומך בהרחבת מעגל המשא ומתן כך שיכלול עוד מדינות באיזור.

(אי) אמון בפלסטינים - לעומת האמון שנותן רוב הציבור הישראלי–יהודי בארה"ב, הן במובן של מחויבותה לבטחון ישראל והן כלפי המחויבות ל השגת הסכם שלום, האמון של ציבור זה בפלסטינים נמוך מאוד הן כעמדה אישית והן כהערכה קבוצתית. כך, על סולם הנע בין 0 (אין כלל אמון) ל 10 (יש אמון מלא) ציוני האמון הממוצעים הם (אמון אישי) 3.09 ו- 3.29 (הערכת המרואיינים את אמון הציבור בכללותו). עם זאת, יש לציין כי הציבור היהודי אינו משלה את עצמו לגבי מידת האמון שרוחש כלפי הציבור הפלסטיני. למעשה מדובר בהערכת "ראי": הציון הממוצע של הציבור היהודי את מידת האמון של הציבור הפלסטיני כלפי ישראל הוא 3.25. ואף על פי כן, כפי שאפשר ללמוד מהתפלגות התשובות לשאלות בנושאים הבאים, הציבור היהודי אינו "מזכה" את עצמו לחלוטין מאחריות לאי האמון הפלסטיני.

יש סיכוי שייבנה אמון? למרות התמונה העגומה מבחינת האמון שיש לישראלים בפלסטינים, מיעוט ניכר (43%) בציבור היהודי מאמין כי גם על רקע ההיסטוריה של היחסים בין שני הצדדים אפשר לבנות אמון ביניהם, כאשר 54.5% חושבים שאין זה אפשרי. בציבור הערבי האופטימיות רבה יותר - 74% סבורים שיש סיכוי לבניית אמון בעתיד.

על מי מוטלת האחריות לבניית אמון? לשאלה על מי משני הצדדים מוטלת האחריות לעשות את הצעדים המשמעותיים כדי לבנות אמון בין הישראלים והפלסטינים, הרוב (59%) סבורים כי האחריות מוטלת במידה שווה על שני הצדדים (אם כי שיעור היהודים המטילים יותר האחריות על הפלסטינים גבוה יותר מהשיעור של מי שמטיל את האחריות על הישראלים – בהתאמה 27% ו -11%). בציבור הערבי 60% סבורים כי המאמץ צריך להתחלק שווה בשווה על שני הצדדים, 31.5% כי ישראל צריכה להשקיע יותר מאמץ ורק 5% סבורים כי הפלסטינים צריכים יותר להתאמץ כדי שייבנה אמון בין הצדדים.

השפעת מדיניות ישראל על ריבוי הפיגועים - רוב לא גדול בציבור היהודי (54%) סבור שלמדיניות הרשמית של ישראל כלפי התושבים הפלסטינים יש השפעה על ריבוי הפיגועים בזמן האחרון. באופן מפתיע לא נמצאו הבדלים דרמטיים בשאלה זו בין המחנות הפוליטיים השונים, אולי משום שהפרשנות של המונח "המדיניות הרשמית" פורשה על ידיהם בצורות שונות. הרוב בציבור הערבי הסבור שיש למדיניות ישראל השפעה על הפיגועים הוא גדול בהרבה מאשר בציבור היהודי – 85%.

השפעת נוכחות ההתנחלויות הישראליות בשטחים על ריבוי הפיגועים – בציבור היהודי יש רוב קטן לסבורים שלנוכחות ההתנחלויות יש השפעה (51%) לעומת 46% המחזיקים בדעה ההפוכה. ההבדלים בשאלה זו בין הימין לשמאל הם עצומים (ימין – 39% סבורים שלהתנחלויות השפעה על ריבוי הפיגועים, ימין מתון – 46%, מרכז – 53%, שמאל מתון – 83%, שמאל – 91%). בציבור הערבי 88% מעריכים כי לנוכחות ההתנחלויות בשטחים יש השפעה על ריבוי הפיגועים בזמן האחרון.

האם מדובר באינתיפאדה שלישית? שאלנו את המרואיינים לדעתם באשר לעמדת מערכת הביטחון שהפיגועים האחרונים הם מקבץ של מקרים ואינם מעידים על ראשיתה של אינתיפאדה שלישית. מתברר כי הציבור היהודי חצוי בשאלת נכונותה של הערכה זו: 49% מקבלים את עמדת מערכת הביטחון ואילו 45% אינם מקבלים אותה.

מדד המשא ומתן: 46.1 (מדגם יהודים – 40.3)

תרשים החודש: האם אתה תומך או מתנגד לכך שארצות הברית תפעיל לחץ על שני הצדדים, הישראלי והפלסטיני, כדי לדחוף אותם להגיע להסכם? (% תומכים, לפי שיוך עצמי ימין-שמאל)
תרשים החודש: האם אתה תומך או מתנגד לכך שארצות הברית  תפעיל לחץ על שני הצדדים, הישראלי והפלסטיני, כדי לדחוף אותם להגיע להסכם?  (% תומכים, לפי שיוך עצמי ימין-שמאל)

מדד השלום נערך בחסות תכנית אוונס לגישור ופתרון סכסוכים (אוניברסיטת תל אביב) ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקר נערך בטלפון על ידי מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 30-31 בדצמבר 2013, בקרב 606 מרואיינים, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 18 ומעלה. הסקר נערך בשפות עברית, ערבית ורוסית. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם - 4.5%± ברמת בטחון של 95%. עיבודים סטטיסטיים: יסמין אלקלעי.


קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS

חיפוש ממוקד
קבצים להורדה

  click click קובץ הנתונים
  click click טור המדד
  click SPSS


הצטרפות לניוזלטר
רוצים להשאר מעודכנים?
אנא מלאו את הפרטים הבאים
תרשימים | ניוזלטר- ארכיון | צרו קשר | תנאי שימוש
קישורים |
  © 2010 כל הזכויות שמורות